انتخاب یک مجله ی مناسب و با کیفیت برای انتشار مقاله شما یک مرحله بسیار ضروری در چاپ مقاله می باشد. چرا که اغلب مقالاتی که مورد پذیرش قرار نمی گیرند بعلت این است که موضوع تحقیق خارج از محدوده مجله قرار دارد. از طرفی دیگر پیدا کردن مجله با کیفیت و متناسب با مقاله شما کار دشوار و زمان بر است.
برای حل مشکل کارشناسان با تجربه EMA با توجه موضوع پژوهش شما، فهرست 3 تا 5 مجله مناسب برای مقاله شما را تنظیم می کند بهمراه گزارشاتی از جوانب مثبت و منفی هر مجله را برای شما ارسال می کند. با ارسال مجله هایی که با پژوهش شما مطابقت دارند می توانید از عدم پذیرش غیر ضروری اجتناب کنید. اگر شما در مورد انتخاب مجله مناسب برای مقاله خود دچار مشکل شده اید، می توانید از این سرویس استفاده نمایید.

 

جهت ثبت سفارش 3 گام ساده دارید

 


نظرسنجی